Regulamin

I. Warunki wynajmu sprzętu:

 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest podpisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią FanTOOLa Konrad Wójcik NIP: 713-274-14-06 zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.
 2. W celu sporządzenia umowy przez WYNAJMUJĄCEGO, NAJEMCA powinien posiadać ważny dokument ze zdjęciem.
 3. Cena wynajmu jest zależna od ilości dni wypożyczenia i rodzaju sprzętu i ustalana jest przed sporządzeniem umowy.
 4. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych kradzieży lub dewastacji oraz strat i uszkodzeń podczas eksploatacji sprzętu.
 5. Cena za wynajem jest obliczana od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu, a nie na podstawie czasu użytkowania sprzętu.
 6. Ceny podane w cenniku są kwotami brutto.
 7. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie.
 8. Niedziele i dni świąteczne nie wliczają się w czas wynajmu (nie dotyczy osuszaczy powietrza, wentylatorów, nagrzewnic, wykrywaczy metali i wybranych elektronarzędzi).
 9. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy, przetrzymanie sprzętu przez niedzielę i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstwa awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych, choć przyjętych zleceń itp.).
 11. Rozliczenie następuje w dniu zwrotu sprzętu.

II. Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO:

 1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
 2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. WYNAJMUJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
 4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nie przekazywania ich osobom trzecim, bez wyraźnej zgody NAJEMCY.

III. Zobowiązania NAJEMCY:

 1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
 2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika.
 4. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
 5. W przypadku przedłużenia wynajmu NAJEMCA ma obowiązek telefoniczne powiadomić WYNAJMUJĄCEGO o zaistniałej sytuacji.
 6. Gdy okres przedłużenia wynajmu wyczerpie środki finansowe z kaucji NAJEMCA ma obowiązek dokonać dopłaty. Dopłaty można dokonać osobiście lub przelewem na podany w umowie numer bankowy podając imię i nazwisko oraz nazwę wypożyczonego urządzenia.
 7. NAJEMCA zobowiązuje się, iż:
  a. wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem,
  b. nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO,
  c. nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem,
  d. zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
 8. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.
 9. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu, NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU równowartość jego ceny rynkowej.
 10. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.
 11. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.
 12. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

IV. Zwrot sprzętu.

 1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu do godziny wskazanej w umowie.
 2. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
 3. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.
 4. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty mycia w kwocie 20 zł brutto.

V. Zerwanie umowy wynajmu:

 1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
  a. samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
  b. używania wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki
 2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.

VI. RODO

Administratorem danych osobowych Najemców sprzętu jest FanTOOLa Konrad Wójcik, z siedzibą w Dysie, ul. Gajowa 31, 21-003 Ciecierzyn, NIP: 7132741406, REGON: 387317286 (dalej zwana Wynajmującym).

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i jest stosowane w krajach UE od 25 maja 2018r. RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Najemcy, które stosuje Wynajmujący.

Dane osobowe osób wynajmujących narzędzia takie jak:  imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL, NIP, adres e-mail będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) oraz f) RODO), której Najemca jest stroną.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania  umowy z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umowy zawartej z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów. 
Najemca ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA –MONITORING

 1. Obszar został objęty systemem monitoringu wizyjnego. Administratorem systemu i podmiotem zarządzającym jest FanTOOLa Konrad Wójcik
 2. Monitoring stosowany jest w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia.
 3. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu jest FanTOOLa KONRAD WÓJCIK Dys ul. Gajowa 31, 21-003 Ciecierzyn, NIP 7132741406.
 4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie monitorowanego obiektu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – zwiększenie bezpieczeństwa).
 5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmiot zarządzający systemem monitoringu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.